از هرم عطش لبان گلها تشنه
از شرم فرات مانده اینجا تشنه

اینجا چه عجیب داستانی شده است
هفتاد و دو 
 
زمزمند اما تشنه !