غروب
آن روز که آن حادثه را دید غروب
چون خون حسین (ع)،  سرخ جوشید غروب
آن روز که آسمان به خاک آمده بود
هفتاد و دو بار کرد خورشید غروب