داغ
از داغ دلت شراره ای کوچک بود
یا از جگر تو پاره ای کوچک بود
آنجا که سر برادرت می تابید
خورشید فقط ستاره ای کوچک بود