کهکشانی بر خاک
آن اسب سپید،  سرخناک آمده است
از جنگل تیغ،  سینه چاک آمده است
سرها  بر روی نیزه ها می تابند
انگار که کهکشان به خاک آمده است