2

سال تا سال اگر یاد تو را کم داریم 

باز خوب است که یک ماه محرّم داریم

 

باز خوب است غمت هست وگرنه با ما

غم صاحب نفسی نیست، اگر هم داریم

 

غم ما پیش غمت، قطره‌ای از دریاهاست 

شرممان باد که خیر سرمان غم داریم

 

نسب از کوفه‌ی نامرد نداریم، ولی

خوی کوفی عوضش قدر مسلّم داریم

 

عهد بستیم و شکستیم ولی با این حال

ما فقط باز تو را همدم و محرم داریم