برای نازدانه سه ساله
رقیه بنت الحسین(س)

گفتند که با تو هیچ کس کار نداشت!
گفتند که راه شام هم خار نداشت!
گفتند دروغ بوده آن شب ، اما...
دیدیم چه شد!....خرابه دیوار نداشت...!