دردانه ترین پسر علی اصغر بود
آرام دل پدر علی اصغر بود
مردانه به جانبازی بابا می رفت
تیر آمد و چون سپر ...علی اصغر بود