یکباره درون سینه اش غم آمد
انگار هزار داغ با هم آمد
یک جرعه آب خورد و بغضش ترکید
فهمید که باز هم محرم آمد