روایت پانزدهم

پلك صبوري مي گشايي
و چشم حماسه ها
روشن مي شود
كدام سر انگشت پنهاني
زخمه به تار صوتي تو مي زند
كه آهنگ خشم صبورت
عيش مغروران را
منغص مي كند
مي دانيم
تو نايب آن حنجره ي مشبّكي
كه به تاراج زوبين رفت
و دلت
مهمانسراي داغ هاي رشيد است

                                    اي زن !
                                    قرآن بخوان
                                    تا مردانگي بماند
                                    قرآن بخوان
                                    به نيابت كل آن سي جز
                                    كه با سر انگشت نيزه
                                    ورق خورد
                                    قرآن بخوان
                                    و تجويد تازه را
                                    به تاريخ بياموز
                                    و ما را
                                    به روايت پانزدهم
                                    معرفي كن
                                    قرآن بخوان
                                    تا طبل هلهله
                                    از هاي و هوي بيفتد

                                                                      خيزران
                                                                      عاجزتر از آن است
                                                                      كه عصاي دست
                                                                      شكستهاي بزك شده باشد
                                                                      ***
                                                                      شاعران بيچاره
                                                                      شاعران درمانده
                                                                      شاعران مضطر
                                                                      با نام تو چه كردند ؟
                                                                      ***
                                                                      تاريخِ زن
                                                                      آبرو مي گيرد
                                                                      وقتي پلك صبوري مي گشايي
                                                                      و نام حماسي ات
                                                                      بر پيشاني دو جبهه ي نوراني مي درخشد :
                                                                      زينب !