ترکش های بمب

1

صداي انفجار

ميدان مشك

شيون نخل هاي بين الحرمين

2

هزار و چند سال بعد

تركش هاي بمب

دستان جدا شده ابا الفضل

3

خيابان عباس

ضريحي شكسته

غوغاي آمبولانس ها...