ای دست من                   یاریم کن

    تا رسانم                        مشک آبم

  کودکان در انتظارند  

دل پریش و بی قرارند 

تا رسد مشک پر آب

لحظه ها را می شمارند

____________________

 من که خود تشنه ترینم

 من که سقا یی امینم

در غم لب های تشنه

بی قرارم دل غمینم

___________________

 تشنگی سوزد زبا نم

 می زند آتش به جا نم

باغبا ن آل طا ها

سا قی لب تشنگا نم

___________________

 دست و بازوی رشیدم

 هان مگردان نا امیدم

آبرویم را مریزان

جای آن کن رو سپید م

___________________

 سوی خیمه من به پیشم

 همتی کن دل پریشم

سر به زیرازروی گلها

نزد مولا نزد خویشم

___________________

 کودکان غرق نگاهند

 غرق مشک و غرق راهند

تشنگی را می سرایند

همنوا با اشک و آهند

___________________

 همچو نخل استواری

 می نمایم جان نثاری

تا برم مشکم به خیمه 

می نمایم پایداری