تصوير خداوند

اين حسين است كه

آرام آرام

چهره در دورترين ثانيه ها مي شويد

و در اعماق قرون مي رويد

 

اين حسين است كه

از عرش خدا

تا دل ما مي آيد

و در اين حجره

دعا مي خواند

و دعا را

به سخاوت به سفيران خدا مي بخشد .

 

اين حسين است كه تصوير خداوندي را

روي قابي كهنه

در دل خسته ما مي كارد

و سرشك از مژه ها مي ريزد

 

اين حسين است كه

از چشمه چشمان شما مي ريزد

و عطش مي بارد

به گلوي هستي