زخم عاشورا

وقتي كه داغ تشنگي و زخم كاري است

بارزترين كمينه تب ، بيقراري است

از چهار سوي حادثه ها نيزه مي وزد

مفهوم سرخ ثانيه ها ، خون جاري است

مردي وضو گرفته به خون خودش اگر

يعني نماز عشق و جنون سربداري است

هفتاد و دو ستاره در اقليم عاشقي

گفتند  : اوج عاشقي آتش سواري است

در پس زمينه هاي غروب به رنگ عشق

دستي به كار روشن آيينه كاري است