در جستجوی راه شب بود

بیابان خفته در کوران تب بود

زمین سیراب شد از خون پاکش

فرات از حسرت او خشک لب بود