حسينم زجا خيز  شدم زار و تنها ،

 غريبي چه سخت است

______________

شدم بي برادر ، در اين دار دنيا ،

 غريبي چه سخت است

_---------------------------

تو بودي تمام اميدم برادر

شدي غرق خون از چه اي جان خواهر

نظر كن دمي بر من زار و مضطر

غريبي چه سخت است

________________

در اينجا نشاني ز گلها نمانده

عدو تير غصه به قلبم نشانده

گلستان مارا به آتش كشانده

غريبي چه سخت است

________________

چه شبها كنارت غم دل زدودم

برايت گل من چو پروانه بودم

شدم همچو مادر ، چو ياسي كبودم

غريبي چه سخت است

______________

عدو تازيانه زده بر سكينه

همان ياس كوچك گل بي قرينه

صداي فغانش رسد تا مدينه

غريبي چه سخت است

________________-

سرت را چو از تن به خنجر بريدند

به روي تن تو چو اسبان دويدند

در آن لحظه قلب مرا هم دريدند

غريبي چه سخت است