محرم

  دين و دل و دين را به من مي بخشند

بين الحرمين را به من مي بخشند

با آمدن تو اي محرم انگار

عشق به حسين (ع) را به من مي بخشند.