شبح

دنیا به چشم من شبحی از جهنم است

اندوه دل به قدر غم هر دو عالم است

پوشیده آسمان و زمین جامه سیاه

هر لحظه‏ای برای دل من محرم است

امشب فضای خاطره‏هایم كبود شد

امشب تهی شدم از هر چه مبهم است

ابری عزا گرفته درونم كه این‏چنین

هستی برای داغ دلم گوییا كم است

امشب برای خاطر این چشم بی‏شكیب

داغی هزار ساله برایم فراهم است

بعد از تو ای عزیز شهیدان كربلا

دنیا به چشم من شبحی از جهنم است