ماه و خورشيد

 

دو چشمت شرمگين شد ماه و خورشيد      حضوري آتشين شد ماه و خورشيد

حسين آمد به بالين برادر                          به يكديگر قرين شد ماه و خورشيد