آخرين نماز  

آن كس كه عشق را با خاك خون گرفته

تيمم كرد

سجاده را

بر دشت تشنه بگسترد

و مهر را

از لخته هاي خون عزيزان

تا آخرين نماز عاشقانه دوران را

در (قامت) عروج بخواند