عزيز زهـــــرا به قتلگاه
به زير لب دارد اين دعا
يا غيـــاث المستغيثين
----
غريب و عطشان و بي پناه
ميان دشمن رو بــــــه خدا
يا غياث المــــــــستغيثين
---
گوهــــــــــر يكدانة‌خدا
سبطِ رسول و نور هدي
زادة زهرا و مــــرتضي
رضاي حق را گشته رضا
يا غياث المــــــستغيثين
---

وارث آثار مرسلين
ذبحِ عظيمِ سنگرِ دين
معني صدقِ حَبلِ متين
واله شده از شوق لقا
يا غياث المستغيثين
---
زخدعه و جور كوفيان
زهمرهيشان به كافران
هم از هجومِ كورِ خسان
شكوِه نمايد پيشِ خدا
يا غياث المستغيثين
---
بياد مسلم كند نظر
دمي به كوفه به چشمِ تر
به قلب پاكش زند شرر
مصيبت قيسِ با وفا
يا غياث المستغيثين
---
برآورد بانگِ يا زهير
ياعباس يا حرّ و برير
اَيا حبيب و ابنِ عُمير
كو ياور آلِ مصطفي
يا غياث المستغيثين
---
شهادت هفتاد و دو تن
به دست اذنابِ اهرمن
عرضه نمايد به صد محن
تحفه به درگاه كبريا
يا غياث المستغيثين
---
حرم گرفتارِ شعله ها
روان به كوفه آلِ عبا
به كنجِ ويران رقيه را
بنگرد و تسليم قضا
يا غياث المستغيثين
---
نظركند گه بر شهدا
گهي نگاهش به خيمه ها
ز جلوة ذاتِ كبريا
گرمِ حضور اندر آن لقا
يا غياث المستغيثين
---
زنده اگر دين جدِ من
شود كه خونم رود ز تن
سرم به ني بي غسل و كفن
به جان پذيرم امرِ تو را
يا غياث المستغيثين
---
به سجده افتاده غرقِ خون
به وعده‌گاه خدا كنون
شمارِ زخمش ز حد فزون
كه شد جدا رأسش از قفا
يا غياث المستغيثين