ما فاطميان گوش به يک فرمانيم

بر سفره ي فضل و کرمش مهمانيم

حک گشته به سرنوشت ِ ما يا زهرا(س)

زير علمش تا به ابد ميمانيم

***

بر بيت ِ خدا آتشي افروخته شد

بال و پر ِ پروانه ي حق سوخته شد

ناگاه به پيش چشم مبهوت حسين(ع)

از ضرب لگد سينه به در دوخته شد