۱)
نيمي از فواره پرواز است
نيمي فرود...
چشمهاي جهان
به شگفت خيره مانده است
تا ابد
كه سرانجام نيمه دومت كجاست؟

۲)
التيام سرنوشت زخم هاست
اما مرا ببخش
شرمناك و گريان شكر مي كنم
كه زخم هاي تو را التيام نيست
و الا رگهاي جهان را
قرنها پيش از اين
خوني نمانده بود.