۱
نگاه نازنینت کربلایی
لبانت قاری «قالو بلی» یی

به خواهر گفتی از بالای نیزه:
رسید ای وای هنگام جدایی!

۲
یکی می گفت از گل بهتر است او
شبیه حضرت پیغمبر است او

علی مرتضا آمد به میدان
ولی نه نه علی اکبر است او