دستان بريده نعش بي سر ،‌ دجله
تنها و غريب و بي برادر ،‌ دجله

يك سوي حسين و سوي ديگر عباس
يك چشم فرات و چشم ديگر دجله