ای کوه صبر محمل تو نور طور داشت  

یعنی خدا به بزم غم تو حضور داشت  

                                

بر بال  جبرییل امین  بوده ای  سوار

در کعبه ای که پرده زگیسوی حور داشت

 

ای  مادر مصیبت وغم   مادر تو  هم

دیشب  عزا  کنار  ضریح تنور  داشت

 

ای سر شکسته بهر ملاقات تو  سری

با  پای نیزه پیش نگاهت  عبور داشت

 

با خطبه ات  ملایکه هم   گریه میکنند

پس شام  از چه بود که روز سرور داشت