با غربت نی نوا،‌ هما غوش شدند
هفتاد و دو کهکشان که خاموش شدند

آن روز که روح ترد خورشید شکفت
هفتاد و دو آسمان سیه پوش شدند