وقتی که سپیده غرق دیدارش بود
صد زخم نشان سبز پیکارش بود

در پرده خون راز دلش را می گفت
انگار خدا محرم اسرارش بود