در سوگ تو آشنا و بیگانه گریست
چشمان نجیب شمع و پروانه گریست

در سوگ تو این شگفت، کاشفته زنی
با بسته ترین حنجره مردانه گریست!