با دست بریده شکوه آغاز نکرد
با فرق شکسته نوحه ای ساز نکرد

اما ز خجالت نگاه طفلان
چشمان به خون نشسته را بار نکرد.