در دامن دشت شعله‌زاري مانده‌ست

آن‌سوي افق خطّ غباري مانده‌ست

 

سرگشته در اين سكوت، تنها تنها

سم ضربه‌ي  اسب بي‌سواري مانده‌ست