آنان که به راه عشق سرگردانند

پیچ وخم این مسیر را می دانند

 

از سجده ی بی رکوعشان این پیداست

بی دست نماز عاشقی می خوانند