اين دست كه در پاي فرات است هنوز

در مشرب ما آب حيات است هنوز

 

هرچند بلند است مقامش امّا

كوتاه‌ترين راه نجات است هنوز