اگر که باد مخالف کمی امان بدهد

به نیزه دار بگویم سری تکان بدهد

 

به نیزه دار بگویم که با تکانی نرم

به ابرهای سر زلف تو دهان بدهد

 

وماه آمده تا با هلال انگشتش

نشانه های سرت را به این وآن بدهد

 

نشانه های سری که اگر نگاهش را

به قدر یک سر سوزن به کهکشان بدهد

 

ستاره دست به گوش از همیشه بالاتر

به روی مأذنه ی آسمان اذان بدهد

 

به روی نیزه پریشان نموده ای شب را

چوآن شهاب که گاهی خودی نشان بدهد

 

روایتی دگر از آفتاب برخیزد

اگر که باد مخالف کمی امان بدهد