نه مي گويم امام سوم را كشت

نه وارثِ عهد و بيعتِ خُم را كشت

لعنت به يزيد.. اهل سنت! اين پَست

فرزند خليفه ي چهارم را كشت !