من بودم و خاطرات بي سر در خون

دل‌، نه كه كبوتري شناور در خون

 

گفتم غزلي  بگويم  امّا چه كنم

با اين همه واژه‌هاي پرپر در خون