غلاف شمشیر

           زمین

 به اندازه ی آرزو های شش ماهه ی یک مادر

       تکان

                 تکان

 می خورد

              و محو می شود

                          گهواره ات