سرو آزاد

دستان تو مثل سرو آزاد افتاد

تصويري از آن حماسه در ياد افتاد

در حنجره‌ي گرفته‌ي صبح غريب

تا افتادي هزار فرياد افتاد