در محفل عاشقان فرزانه و مست

مي‌گشت سبوي كربلا دست به دست

ناگاه از آن ميان زد دستي پست

هفتاد و دو پيمانه به يك سنگ شكست