«گلاب اشك»

عمري است كه راه سرخ تو مي‌پوييم

با خون حماسه‌هاي تو، مي‌روييم

گردي كه گرفته قبر شش‌گوشه‌ي تو

فردا به گلاب ديدگان مي‌شوييم