شش‌ماهه‌ترين مرد سرافرازي كرد

پيوسته به راه عشق جانبازي كرد

نوشيد گلوي تشنه‌اي تير عطش

آن لحظه كه بر دوش پدر بازي كرد!