تفسير خجسته

شوريده سري كه شرح ايمان مي كرد          هفتاد و دو فصل سرخ عنوان مي كرد

با ناي بريده نيز بر منبر نـي                         تفسير خجسته اي ز قرآن مي كرد