شکست پيروز

 حسين ، کشته ديروز و رهبر روز است
قيام اوست ، که پيوسته نهضت آموز است

تمام زندگي او ، عقيده بود و جهاد
اگر چه مدت جنگ حسين ، يک روز است

توان لشکر ايمان ، نمي‌رود از بين
ز فيض ياري حق ، چونکه قدرت اندوز است

حسين و ، ذلت تکريم ظالمان هيهات
که آفتاب عدالت ، ازو دل افروز است

به نزد او که شهادت ، بجز سعادت نيست
رداي مرگ ، برايش ، قباي زر دوز است

رهين همت والاي سيد الشهداء است
هر آنکه از غم اسلام ، در تب و سوز است

هماره تازه بود ياد بود عاشورا
که روز حق و عدالت ، هميشه نوروز است

حرارتي که ز عشق حسين در دلهاست
براي ظالم هر عصر ، خانمان سوز است

( حسان ) ، حسين ، به ظاهر ، اگر چه شد مغلوب
شکست اوست ، که در هر زمانه پيروز است