چشمش که به آن دو چشم نمناک افتاد
                                                           خون در رگ آن رشیـد بــی بـــاک افتـــاد
لب تشنه تمـام
دشت شیــون می کــرد
                                                           وقتی که دو دست عشق بر خـاک افتـاد