قومی به تماشا ایستادند

تیری به مشک عباس خورد ، 

  آب از دیدگانش  روان شد

ازلابه لای جماعت، کودکی دوید به یاری عمو

صدای گر یه ها و سنج درهم آمیخت.