«كودكان كربلا»

راستي آيا

كودكان كربلا، تكليف‌شان تنها

دائما تكرار مشق آب! آب!

مشق بابا آب بود؟