«دعوت»

خون در دل خون زمزمه‌جوش است بياييد

گوش از همه دل ناله‌نيوش است بياييد

ساز دل عشاق به آهنگ حسيني

در زير و بم و جوش و خروش است بياييد

موج نفس داغ گل باغ رسالت

پيچيده به هر لاله‌ي گوش است بياييد

بي‌آتش عشقي كه شما راست به سينه

در محفل ما لاله خموش است بياييد

دنبال سر عشق خدا رفتن و رفتن

ديوانه شدن، غايت هوش است بياييد

پايي به سر چشم جمالي بگذاريد

گلخانه‌ي ما آينه‌پوش است بياييد