این راه میرود

                 این راه کز نخست

                 می رفت مستقیم

                 این راه

                     راه سرخ

 

               این جاده ی هماره

               این فرصت شگفت به هنگام

               همواره می رود

               همواره می رسد

 

               این خط ادامه دارد

               این خط سرخ جاری

               کز سطر های سرشار

               آرام میچکد

              آرام می رود

              تا متن های بیدار

              تا شعرهای  روشن

 

              این جاده می رود

             این راه در ادامه ست

              این راه

             راه جاری

                   این راه همچمنان ...

 

              عطر حسین می وزد

               دل می زنم به دریا

               سر می دهم به راه

               آنگاه

               من سر به راه می شوم و

               راه می روم

                در راه

                این راه همچنان

                این راه ناتمام ....