دست

این روز ها

از ماه که می گویم

چشمانم تیر می کشند

و روی کنده ی زانو

از اشک

 یا خون

گرم می شوم

 

این روز ها

از ماه که می گویم

سرم روی دامن خورشید است

و  دستی نیست بنویسم

اما در تمام حماسه ها دست دارم.

                           بهمن ۸۶