۱- امام حسین (ع) در شیرخوارگی مطالعه لوح محفوظ می نمود.
۲ - امام حسین (ع) شش ماهه متولد شده است.
۳ - امام حسین (ع) بعد از تولد تسبیح و تحلیل و تمجید خدا می نمود.
۴ - امام حسین (ع) بعد از تولد شفاعت یکی از ملائکه مقربین به نام صلصائیل را نمود.
۵ - نامگذاری امام حسین (ع) توسط خداوند بوده است.
۶ - امام حسین (ع) بعد از تولد شفاعت یکی از ملائکه به نام فطرس را نمود.
۷ - فطرس افتخار می کرد که به دست امام حسین (ع) آزاد شده است.
۸- اولین عزاداری برای امام حسین (ع) توسط خدا انجام شد.
۹ - حضرت زهرا (س) در مجالس عزاداری امام حسین (ع) شرکت می کند.
۱۰ - امام حسین (ع) مکان شهادت اصحابش را قبل از به شهادت رسیدن به آنها نشان داد.