نوحه /  حضرت عباس (ع)

در هياهويِ ، تشنگي چشمان ، مثل دريا بود
چشم اُمّيدِ ، كودكان سويِ ، دست سـقا بود
داده بود از دست      صبر و تابش را

وقـت برگشـتن       مشك آبش را

واي    بي ياور   آب آور   آب آور

-----------------

چشم سقا را ، حرمله با تير ، تا نشان مي كرد
هم حسين و هم ، اهل خيمه را ، نيمه جان مي كرد
علقمه  پر شد           از شميم ياس

فـاطـمه آمـد           ديـدن عباس

واي    بي ياور   آب آور   آب آور